Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Inleiding

Welkom op de homepage van Stichting GeWoon. Middels deze website proberen wij als stichting andere ouders, familieleden, vrienden en kennissen van verstandelijk gehandicapten informatie te verschaffen over het opzetten en beheren van een gemeenschappelijke woonruimte. Ook voor instanties die nauw betrokken zijn met verstandelijk gehandicapten is deze informatiebron bedoeld.ANBI

Stichting GeWoon staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's veranderd en zijn er een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Op de volgende pagina treft u de gegevens aan die volgens de nieuwe voorwaarden openbaar gemaakt moeten worden op onze internetsite: ANBI gegevens Stichting GeWoon

Geschiedenis

Even een stukje geschiedenis.

De ouders zijn sinds 1993 op zoek geweest naar een andere woonoplossing voor hun kinderen. Op 30 november 1999 richtten zij de Stichting "GeWOON" op: Gehandicapten Wonen Overigens Ook Normaal. Primaire doelstelling van de Stichting was te komen tot een vorm van zo zelfstandig mogelijk samenwonen voor hun zes jong volwassen kinderen.

Vanaf half juni 2000 vormen deze jongeren een woongroep. Niets bijzonders. Maar toch ook niet helemaal gewoon. Zij zijn namelijk alle zes verstandelijk gehandicapt. En verstandelijk gehandicapten wonen over het algemeen niet zelfstandig.

In onze samenleving is het gebruikelijk om bijzondere mensen - stokoude mensen, mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap, of mensen die op een andere manier afwijken van de geldende normen - buiten de maatschappij te plaatsen in verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten, of opvanghuizen.

Dat is praktisch. En overzichtelijk. En, onder ons gezegd en gezwegen, in veel gevallen ook wel makkelijk. Natuurlijk, in sommige gevallen kán het niet anders. Ouders van zeer zwaar gehandicapten kunnen vaak de zorg voor hun kinderen eenvoudigweg niet op zich nemen. En dan moeten we heel blij zijn dat de samenleving in opvang kan voorzien. Jongeren met een handicap die niet zo zwaar is dat zij uit huis hoeven worden geplaatst, maar toch te zwaar om helemaal alleen op eigen benen te staan zijn vaak tot op hoge leeftijd aangewezen op hun ouderlijk huis, waardoor zij ten opzichte van hun leeftijdgenoten altijd in een uitzonderingspositie verkeren. Zo zag de toekomst eruit voor Martijn, Esther, Sepha, Eduard, Nina en Ruud.

.

In het nieuws

Sinds het ontstaan van de stichting zijn er situaties geweest die in het nieuws zijn geweest. Hieronder een overzichtje. Door op de link te drukken komt u op desbetreffende pagina terecht:

Donaties en Sponsoren

Bedankt!

Sinds 2001 is onze stichting een feit met geweldige resultaten.

Het opzetten van de stichting en het realiseren van mooie dingen is niet op een zondagmiddag bedacht en zeker niet binnen diezelfde middag uitgevoerd. Nee, dit is alleen mogelijk geweest door de inzet en doorzettingsvermogen van diverse mensen.

Hieronder kunnen ook enkele vrienden en familieleden worden genoemd die voor de financiële basis hebben gezorgd. Daarnaast bedanken we ook alle familieleden, vrienden, kennissen, collega's en bedrijven die door hun financiele ondersteuning de stichting en dus de bewoners (!) geweldig hebben geholpen.

Hoe kunt u helpen

Voor de ondersteuning in de komende jaren zoeken we vrienden die GeWoon financieel willen blijven steunen. Wilt u ons ook in de toekomst helpen, steun ons dan, bijvoorbeeld met een regelmatige gift. U kunt een deel daarvan via de belastingdienst weer terug krijgen, afhankelijk van het inkomen kan dit oplopen tot 52 procent. Het meest eenvoudig is uw bank tot wederopzegging een vast maandelijks bedrag over te laten maken op IBAN rekeningnummer

NL09 INGB 0007 8419 20 t.n.v. Stichting GeWoon te Den Haag.

Uiteraard zijn eenmalige giften ook zéér welkom!

De penningmeester van GeWoon kan u meer informatie geven over de verschillende belastingvoordelen bij eenmalige of meervoudige donaties of bij nalatenschappen.

E-mail: penningmeester@stichtinggewoon.nl