Child pages
  • Verslag activiteiten GeWoon 2021
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In het verslagjaar 2021 heeft de stichting haar statutaire taken op de gebruikelijke wijze uitgevoerd t.w. het verschaffen en onderhouden van de woonvoorziening voor verstandelijk beperkte bewoners. Daarbij gaat het om diverse administratieve taken zoals het voldoen van rekeningen en de maandelijkse inning en betaling van huur inclusief onkosten. Door de stichting is gebruik gemaakt van de PGB-subsidie voor kleinschalige wooninitiatieven. 

Wat betreft het onderhoud is te melden dat er reparaties zijn geweest aan de balkondeuren en dat de toiletzittingen (weer) zijn vervangen. De stichting houdt toezicht op de schoonmaakwerkzaamheden, die dit verslagjaar keurig zijn uitgevoerd. Namens de stichting is decoratie (o.a. kerstboom) aangeschaft t.b.v. de gezamenlijke woonruimte.

Er is regelmatig contact geweest met de verhuurder/beheerder over storingen onder meer van de huisbel en over de gewijzigde toegang tot de parkeergarage. Wat betreft de stadsverwarming en het energiebedrijf zijn tweemaal reparaties verricht (slimme meter geplaatst). 
Met zorgverlener Ipse de Bruggen te Nootdorp was regelmatig overleg over de begeleidingstaken t.a.v. de gemeenschappelijke ruimte in de woonvoorziening en zijn afspraken gemaakt omtrent corona-maatregelen.

Het bestuur heeft in 2021 drie keer (zoom)vergaderd, waaronder op 9 maart met de wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners (daarbij zijn de jaarstukken over 2020 goedgekeurd). Penningmeester en secretaris hebben diverse administratieve werkzaamheden verricht; ook dit jaar zijn de (financiële) sponsors schriftelijk bedankt voor hun jaarlijkse bijdrage. 

  • No labels